Salgs- og Leveringsbetingelser

Gældende fra januar 2020

1.​ GENERELT

Medmindre andet skriftligt er aftalt gælder disse salgs- og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med HSG El-Teknik, CVR.nr. 37446505, Mose Alle 15b, 2610 Rødovre (herefter benævnt som ”HSG”).

Medmindre andet udtrykkeligt er anført i tilbuddet eller i øvrigt skriftligt er aftalt mellem parterne, finder de Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomheder af 2018 (AB18) samt Tekniqs standardforbehold anvendelse.

Bygherrens angivelse af særlige vilkår i tilbud mv. anses ikke som en fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre HSG skriftligt har accepteret dette.

2.​ AFTALEINDGÅELSE

Medmindre andet er aftalt, indgås en aftale om udførelse af arbejder ved bygherrens accept af tilbuddet.

Tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke andet er anført.

Såfremt en bygherre bestiller en ydelse telefonisk, via mail eller via kontakt gennem hjemmesiden, fraskrives fortrydelsesretten på 14 dage.

3.​ ANNULLERING/AFBUD

Annullering eller ændring af tilbud kan kun ske med HSGs skriftlige godkendelse.

Bygherren skal erstatte HSGs omkostninger og tab ved annullering eller ændring af et indgået tilbud, dog minimum et beløb, svarende til 20% af den aftalte pris, eksklusive moms.

Afbud af et bestilt servicebesøg eller udkald skal altid meddeles senest 3 hverdage før aftalt tid. Udeblivelse eller afbud senere end anført afregnes altid til fuld pris.

Afbud af et servicebesøg eller udkald bestilt samme dag, afregnes altid til fuld pris.

4.​ PRISER

Alle priser er, medmindre andet er opgivet, i danske kroner (DKK), eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt o.l. For forbrugere er priser inklusive moms.

Ved kørsel til servicebesøg, kundebesøg, udkald eller lignende faktureres altid minimum for en time og efterfølgende minimum for påbegyndt 30 minutter.

5.​ BETALINGSBETINGELSER

Medmindre andet er aftalt, er forfaldsdagen senest 8 dage fra fakturadato.

HSG forbeholder sig retten til at kræve sikkerhedsstillelse i form af ratebetaling for projekter over 

kr. 500.000,00, ekskl. moms, eller at der stilles bankgaranti for entreprisesummen.

Ved manglende betaling af forfaldne fakturaer, konkurs, rekonstruktion, manglende betryggende sikkerhedsstillelse eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt, forbeholder HSG sig retten til at standse arbejderne eller ophæve aftalen. Betalingsmisligholdelse er altid væsentlig. Virksomheden varsler arbejdsstandsning/ophævelse af aftalen ved fremsendelse af et skriftligt varsel på 10 dage.

Ved manglende overholdelse af betalingsfristerne, afregnes der morarenter fra forfaldsdagen med 2,5 pct. pr. måned. For forbrugere forrentes beløbet fra forfaldsdagen med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven. Desuden opkræves et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker.

En eventuel rabat ydes kun, såfremt alle forfaldne udeståender i forbindelse med tidligere leveringer er betalt. Derudover frafalder aftalte rabatter eller andre særlige gunstige vilkår, hvis bygherre ikke betaler rettidigt.

6. ​EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til materialer tilkommer HSG og overgår først til bygherren, når den fulde entreprisesum er erlagt.

Såfremt betalingen udebliver og bygherren ikke returnerer materialer til HSG, er HSG berettiget til at konvertere kravet og tillægge en sanktion på 100 pct. af prisen.

7.​ LEVERING

Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende.

Levering af materialer sker af HSG.

Såfremt der er truffet særlig aftale om, at andre end HSG leverer materialer, forbeholder HSG sig retten til at tillægge 30 % til de til enhver tid gældende priser, jf. punkt 4.

8.​ TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Det er til enhver tid bygherrens ansvar at sikre opdateret og ajourført projekt- og tegningsmateriale leveret til HSG, både inden opstart af projektet og ændringer der måtte foretages undervejs. Udbedringer af arbejde - udført på grund af mangelfulde eller ændret projektmateriale - sker altid for bygherrens regning.

9.​ UNDERSØGELSESPLIGT

Bygherren er straks efter afleveringen forpligtet til at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Bygherrens undersøgelsespligt vedrører også produktets tekniske egenskaber.

10. REKLAMATION

Bygherren skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til HSG. Meddelelsen skal ske straks, efter manglen er opdaget eller burde have været opdaget.

Det er HSGs afgørelse, om en mangel skal afhjælpes ved omlevering, afhjælpning eller ved at meddele bygherren et rimeligt forholdsmæssigt afslag.

Såfremt bygherren ikke underretter HSG om en mangel inden rimelig tid, mister bygherren sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. For erhvervskunder skal reklamationen ske uden ugrundet ophold.

I tilfælde af reklamation er bygherren ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til HSG uden dennes skriftlige godkendelse.

Ved uberettiget reklamation forbeholder HSG sig ret til at debitere sine omkostninger i forbindelse hermed.

Reklamation vedrørende fakturaer skal fremsendes skriftligt inden 5 dage efter fakturaens modtagelse.

11. ANSVAR

HSGs ansvar kan ikke overstige den betalte entreprisesum.

HSG hæfter ikke for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, mistet avance, følgeskader, mistet besparelse eller andet indirekte tab, også såfremt disse skyldes force majeure, jf. AB18 § 27.

Virksomheden er endvidere ikke ansvarlig for forsinkelse​, manglende udførelse af arbejder eller opfyldelse af aftaler, såfremt disse skyldes kundens forhold eller force majeure, jf. AB18 § 27.

Såfremt force majeure-omstændighederne vedbliver i mere end 3 måneder, står det dog bygherren frit for at ophæve aftalen uden krav på erstatning.

Erstatningskrav mod HSG skal være rejst senest 12 måneder efter afleveringsforretning/arbejdets afslutning, ellers bortfalder erstatningskravet.

12. TVISTER

Tvister mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres efter reglerne i AB18.

13. REGISTRERING OG BEHANDLING AF PERSONDATA

HSG registrerer personlige oplysninger i forbindelse med udførelse af opgaver og kommunikation med bygherren. Personlige oplysninger kan for eksempel omfatte navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer.

Personlige oplysninger indsamles og anvendes til administration og udførelse af opgaver, konti, købshistorik, statistik samt bogholderi i henhold til regnskabsloven.

Oplysninger kan overlades til samarbejdspartnere, som leverer ydelser til HSG i forbindelse med administration af kundeforhold og regnskab. Samarbejdspartnere behandler oplysninger på HSGs vegne og i henhold til HSGs instruks.

Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

HSG sletter bygherrens personlige oplysninger, når HSG ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Bygherren er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som HSG behandler, dog med visse lovbestemte undtagelser. Bygherren har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af personlige oplysninger. Bygherren har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret personlige oplysninger efter reglerne herom.

Bygherren har desuden ret til at få udleveret de oplysninger om sig selv, som er givet til HSG, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis bygherren ønsker at opdatere, slette eller klage over behandlingen af sine personlige oplysninger, kan HSG kontaktes på e-mail: Info@hsg-el.dk eller telefon: +45 5388 5454.

14. ELEKTRONISK MARKEDSFØRING

HSG vil gerne holde bygherren og samarbejdspartnere orienteret om tekniske muligheder, produktudvikling og optimal brug af de faste installationer. Derfor benyttes elektronisk markedsføring som en kommunikationskanal.

Ved accept af samarbejde med HSG gives samtidig samtykke til modtagelse af elektronisk markedsføring. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

15. PRODUKTANSVAR

Reglerne i AB18 finder anvendelse.

16. ANBEFALING

For at opnå den bedste funktion samt en lang levetid for produkter fra HSG, anbefales det at iagttage de installations- og opbevaringsinstrukser, der er angivet i vort katalogmateriale.

 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen med dine oplysninger for at indhente et uforpligtende tilbud.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Højspændingsspecialister

Elinstallation for private og erhverv

Konkurrencedygtige priser​

Følg med på Facebook

Fandt du ikke hvad du søgte?

Find informationer, virksomhedsoplysninger og ydelser her.

HSG El-Teknik ApS

Veletableret firma med mange års erfaring med store og små opgaver indenfor blandt andet eltavler, elinstallationer, rådgivning, anlæg, fejlfinding, test og vedligehold.

Kontakt

Mose Alle 15B
2610 Rødovre

Tlf.: 53 88 54 54

E-mail: info@hsg-el.dk